p i c u . it 

Pediatric Intensive Care Unit

 
 
 
 
P u l m o n a r y   S u r f a c t a n t

 
 

Surfactant in pediatric respiratory falilure - G. A. Marraro (html)

Surfactant in pediatric respiratory falilure - G. A. Marraro (.pdf)


Update on surfactant use in pediatric age - G. A. Marraro (html) 
 

 


| Home Page | Informazioni | Webteam | ©2000 P I C U . i t. Tutti i diritti riservati.